Det juridiska FRA

FRA-lagen bara en andel
När FRA-lagen trädde i kraft 2009 följde med denna flera lagändringar inom angränsande områden. FRA står för Försvarets radioanstalt och anledningen till namnet är att det är just dem som står för den övervakningen som lagen tillåter. Dock har FRA även andra arbetsuppgifter och omfattas således också av flera andra lagar. Exempelvis omfattas FRA av en specialreglering i Personuppgiftslagen (PUL).

Dåtidens version
Ända sedan telefon- och telegrafkommunikation har funnits i Sverige har lagarna på ett eller annat sätt reglerat spaning likt FRA-lagen gör idag. För mycket länge sedan existerade Telelagen, som sade att den som fått tillstånd att föra så kallad televerksamhet därmed band sig till en skyldighet att medverka vid eventuell hemlig avlyssning. Ett behov av spaning för att känna säkerhet har därmed funnits i landet enda sedan de möjliga spridningsvägarna för informationen började användas i större utsträckning.

FRA-lagen klubbas
Propositionen till FRA-lagen lades fram av en moderat, och efter många debatter och diskussioner skulle således riksdagen rösta kring förslaget under juni 2008. Efter flertalet mindre justeringar i lagen och diverse drabbningar mellan riksdagens ledamöter slog förslaget alltså igenom och lagen gäller än idag, trots de enorma mängder motstånd som stötts på efter att lagförslagets godkännande offentliggjordes för allmänheten.